Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Technické služby, príspevková organizácia mesta

Parkoviská

Centrálne parkovisko pod Régiou

Ceny parkovného

 

 OSOBNÝ AUTOMOBIL     5 € vrátane DPH

 KARAVAN                      20 € vrátane DPH

 AUTOBUS                      20 € vrátane DPH

 MOTOCYKEL,BICYKEL    5 € vrátane DPH


 

Parkovisko za Kultúrnym centrom

Technické služby, príspevková organizácia mesta

Rybníčky 6, 972 01 Bojnice

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

parkoviska za Kultúrnym centrom v Bojniciach,

platný od 1. 6. 2016

 

1. Prevádzkovateľ:                           Technické služby, príspevková organizácia mesta

Rybníčky 6, 972 01 Bojnice

IČO: 00163988

IČ DPH: SK2020469880

č. tel.: + 421 46 543 0843, 0904 681 898

2. Názov a lokalita parkoviska:      Parkovisko za Kultúrnym centrom

3. Počet parkovacích miest:             99

4. Prevádzková doba:                      Parkovisko za KC Bojnice - 24 hodín nonstop,

z toho platené: PO-NE, od 06:00 do 17:00 hod.

5. Režim vyberania poplatkov:       - Na základe parkovacieho lístka platba

v automatickej pokladni

- Predplatením parkovacích kariet prenosných

6. Poplatok za parkovanie:             V zmysle platného cenníka

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1. Technické služby, prísp. org. mesta v snahe zabezpečiť všetkým návštevníkom, občanom mesta, podnikateľom, zamestnancom pôsobiacim v centre mesta prevádzkujú Parkovisko za Kultúrnym centrom v Bojniciach. Vzhľadom na zabezpečenie dostatočnej kapacity parkovacích plôch ako aj za účelom evidencie parkovacích požiadaviek je na parkovisku zavedený režim kontroly vstupu a výstupu.

2. Za účelom vytvárania fondu pre údržbu a prevádzku parkovísk a ich zariadení je využívanie parkovísk spoplatnené v zmysle platného cenníka.

3. Prevádzkový poriadok upravuje pravidlá užívania nechráneného parkovacieho miesta na parkovanie osobných vozidiel na parkovisku za Kultúrnym centrom. Poriadok je určený pre užívateľov cestných motorových vozidiel, využívajúcich parkovisko  (ďalej zákazníci).

 

II. PODMIENKY PARKOVANIA

 

1. Užívať nechránené parkovacie miesto môže len zákazník, ktorý akceptuje tento prevádzkový poriadok a cenník, čím sa uzatvára dohoda o poskytovaní nechráneného parkovacieho miesta. Dohoda vzniká vjazdom na parkovisko. Zákazník má právo na parkovanie ním riadeného osobného motorového vozidla bez prívesu na ľubovoľnom nechránenom parkovacom mieste s výnimkou vyhradených parkovacích miest v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke parkoviska.

 

2. Pre využívanie parkovacích miest sú stanovené nasledovné pravidlá:

 

Vjazd vozidla:

 • Vodič využívajúci prejazdnú kartu vojde na parkovisko po automatickom otvorení rampy, ktorá sa otvorí priložením karty k vjazdovému terminálu, prejde cez parkovisko na vlastný pozemok a zaparkuje vozidlo na pozemku, ktorého je majiteľom, užívateľom, resp. nájomcom. Vodič využívajúci prejazdnú kartu nie je oprávnený používať parkovacie miesta na parkovisku. V prípade zistenia používania parkovacích miest vodičom prejazdnej karty bude táto karta bezodkladne deaktivovaná.
 • vodič využívajúci parkovaciu kartu vojde na parkovisko po automatickom otvorení rampy, ktorá sa otvorí priložením karty k vjazdovému terminálu a zaparkuje vozidlo na vybranom voľnom nechránenom parkovacom mieste, v prípade, ak nie je voľné parkovacie miesto, opustí parkovisko.
 • vodič nevyužívajúci parkovaciu kartu zastaví pred rampou, ktorú otvorí stlačením tlačidla pre výdaj parkovacieho lístka na vjazdovom termináli; po prevzatí parkovacieho lístka vojde na parkovisko a zaparkuje vozidlo na vybranom nechránenom parkovacom mieste.

 

Výjazd vozidla:

 • pred opustením parkoviska vodič využívajúci parkovací lístok zaplatí poplatok za parkovanie v automatickej pokladni; automatická pokladňa sa nachádza pri budove Kultúrneho centra,
 • vodič využívajúci parkovaciu kartu, resp. prejazdnú kartu zastaví pred rampou, priložením parkovacej karty, resp. prejazdnej karty k terminálu na výjazde, čím otvorí rampu a odíde vozidlom z parkoviska,
 • vodič nevyužívajúci parkovaciu kartu, prejazdnú kartu zastaví pred rampou, priloží zaplatený parkovací lístok k terminálu na výjazde, čím  otvorí rampu a odíde vozidlom z parkoviska,
 • vodič, ktorý zabudol zaplatiť parkovné a zistí to až pri výjazdovom termináli, nesmie  odstaviť vozidlo na výjazde pri rampách.

 

3. Na parkovisku je prevádzka upravená dopravným značením, zákazníci a návštevníci parkoviska sú povinní dodržiavať v plnom rozsahu ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

 

4. Rýchlosť jazdy v celom areáli parkovísk je max. 30 km/hod.

 

5. Parkovanie mimo vyznačených parkovacích miest je zakázané, prevádzkovateľ parkoviska si vyhradzuje právo vozidlo parkujúce mimo vyznačených parkovacích miest bezodkladne dať odviesť na náklady a riziko držiteľa vozidla.

 

6. V prípade, že zákazník poruší tento prevádzkový poriadok podstatným spôsobom, má prevádzkovateľ právo na náklady zákazníka odtiahnuť vozidlo.

 

7. Za účelom zabezpečenia splatnej (finančnej) pohľadávky voči zákazníkovi vzniknutej v súvislosti s parkovaním vozidla zákazníka (cena za parkovanie, náhrada nákladov vynaložených na odtiahnutie vozidla a pod.) patrí prevádzkovateľovi zádržné právo k parkovanému vozidlu zákazníka, a to i v prípade, že vozidlo nepatrí zákazníkovi, ale tretej osobe. Prevádzkovateľ v takomto prípade oboznámi zákazníka o zadržaní vozidla a o dôvodoch zadržania, pričom je oprávnený vlastnými prostriedkami zabrániť odjazdu vozidla. Zádržné právo zanikne uspokojením zabezpečenej pohľadávky alebo poskytnutím dostatočnej zábezpeky.

 

8. Vozidlá, ktoré sú umiestnené na parkovisku za Kultúrnym centrom v Bojniciach, musia byť v riadnom technickom stave a musia byť schválené k používaniu v prevádzke. Akékoľvek odstránenie evidenčných značiek vozidla, napr. za účelom nového prihlasovania vozidla, je zákazník povinný vopred nahlásiť prevádzkovateľovi. Pokiaľ možno vzhľadom k stavu, či rozsahu poškodenia vozidla dôvodne predpokladať, že sa ho chce vlastník zbaviť, bude s týmto vozidlom zaobchádzané v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

9. Prevádzková doba je stanovená pre parkovisko nasledovne:

Pondelok – Nedeľa: NONSTOP (od 00:00 h do 24:00 h).

 

10. Prevádzkovateľ parkovísk nezodpovedá za poškodenie, zničenie alebo odcudzenie vecí a vozidiel zaparkovaných na parkoviskách. Zaparkované vozidlá nie sú strážené a prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ich poškodenie, zničenie alebo stratu počas parkovania.

 

11. V priestoroch parkoviska je zakázané riadenie vozidiel osobami bez vodičského preukazu ako i výučba jazdy.

 

12. Za parkovanie na parkovisku je stanovená cena pre každé vozidlo podľa platného cenníka.

 

13. Vyhradené parkovacie miesta pre telesne postihnutých označené príslušnou dopravnou značkou môžu využívať len osoby na to oprávnené.

 

14. Zákazník (vrátane všetkých osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch parkoviska) je povinný starať sa o to, aby na majetku prevádzkovateľa nevznikla škoda, pričom zodpovedá za všetky škody spôsobené ním alebo jeho vozidlom na majetku prevádzkovateľa parkovísk a vozidlách ostatných zákazníkov.

 

III.  POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 

1. Pri zaparkovaní vozidla, vždy riadne uzavrieť a uzamknúť vozidlo a zabezpečiť ho proti samovoľnému uvedeniu do pohybu a parkovať iba na jednom parkovacom mieste.

 

2. Dodržiavať všetky výstražné nápisy, dopravné značky a upozornenia, pokyny obsluhy parkoviska a tento prevádzkový poriadok.

 

3. Dodržiavať všetky bezpečnostné a požiarne predpisy.

 

4. Udržiavať čistotu a poriadok na parkovisku.

 

5. Umožniť výkon čistenia a údržby priestorov parkoviska a rešpektovať za týmto účelom spôsobené dočasné obmedzenie užívania parkovacích priestorov.

 

6. Starostlivo uschovať parkovací lístok, parkovaciu kartu a prejazdnú kartu. Zákazník nesie zodpovednosť za ich stratu, poškodenie, zničenie (vrátane poškodenie čitateľnosti) alebo zneužitie. V prípade zneužitia parkovacej karty, alebo prejazdnej karty (užívanie neoprávnenou osobou) bude zariadenie deaktivované bez možnosti vydania nového zariadenia majiteľovi.

 

7. V prípade straty parkovacieho lístka bude zákazníkovi účtovaná peňažná náhrada vo výške 15 € za predpokladu, že doba parkovania nepresiahne 72 hodín. V prípade, že doba parkovania presiahne 72 hodín, bude zákazníkovi účtovaná peňažná náhrada vo výške parkovného v zmysle platného cenníka. Za stratu parkovacej karty bude zákazníkovi účtovaná peňažná náhrada vo výške 10,- €.

 

8. V prípade zistenia poruchy automatickej pokladne túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť prevádzkovateľovi parkoviska. Platbu za parkovné vykonať vždy pred opustením parkoviska.

 

IV. NA PARKOVISKU JE ZAKÁZANÉ

 

 • Nechávať v zaparkovanom uzamknutom vozidle deti a živé zvieratá.
 • Nechávať v zaparkovaných vozidlách cenné veci na viditeľných miestach.
 • Fajčiť, používať otvorený oheň a taktiež manipulovať s horľavými látkami.
 • Odkladať a skladovať predmety všetkého druhu, obzvlášť predmety z horľavých materiálov.
 • Čerpať PHM do nádrží vozidiel, vykonávať opravy, vymieňať olej, nabíjať akumulátory, vypúšťať prevádzkové kvapaliny.
 • Parkovať vozidlá s netesniacou nádržou alebo iným poškodením ohrozujúcim prevádzku na parkoviska, rovnako je zakázané parkovanie vozidiel, ktoré nie sú v riadnom technickom stave a vozidiel nespĺňajúcich technické predpisy.
 • Umývať vozidlá alebo ich opravovať s výnimkou odstránenia poruchy za účelom uvedenia vozidla do prevádzky.
 • Parkovať motorové vozidlá s nasadenými snehovými reťazami, poprípade s pneumatikami s hrotmi mimo situácií, oprávňujúcich využívanie uvedenej výbavy (zimná prevádzka pri súvislej snehovej pokrývke parkoviska, prípadne súvislej poľadovici na parkovisku).
 • Používať zvukové znamenia s výnimkou odvrátenia akútneho nebezpečenstva.
 • Pohybovať sa na kolieskových korčuliach a skateboardoch. Pohyb na bicykloch je povolený len po komunikáciách parkovísk.

 

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Prevádzkový poriadok parkoviska sú povinní dodržiavať všetci užívatelia parkovacích miest.

 

2. Prevádzkový poriadok parkovísk bude umiestnený v administratívnej budove TS, p.o.m.,  na webových stránke Mesta Bojnice a TS, p.o.m.. Cenník bude umiestnený viditeľným spôsobom pred vstupmi na parkoviská, pri automatickej pokladni a v administratívnej budove TS, p.o.m.

 

3. Pre prevádzku parkovísk sa určuje skúšobná doba 1 rok. 

 

 

 

PREVÁDZKOVATEĽ:

Technické služby, príspevková organizácia mesta

 

V Bojniciach dňa 10. 02. 2016

 

Technické služby, príspevková organizácia mesta

Rybníčky 6, 972 01 Bojnice

IČO: 00163988

IČ DPH: SK2020469880

Parkovisko za Kultúrnym centrom v Bojniciach

Cenník parkovného

 1. Manipulačný poplatok za vydanie parkovacej karty:  3,- € vrátane DPH.
 2. Manipulačný poplatok za vydanie prejazdnej karty: 3,- € vrátane DPH.
 3. Obnova platnosti už vydanej karty v novom období: zdarma
 4. Manipulačný poplatok za vydanie karty v prípade straty, zničenia, poškodenia

 pôvodnej karty: 10,- €

 1. Poplatok za parkovanie na základe parkovacej karty:  100,- € vrátane DPH na obdobie do 31.12. kalendárneho roka.
 2. Poplatok za parkovanie na základe parkovacieho lístka:
  1. prejazd parkoviskom a parkovanie do 30 minút bezplatne,
  2. prvá hodina parkovania: 0,70 € vrátane DPH,
  3. druhá a každá ďalšia začatá hodina: 0,70 € vrátane DPH,
  4. maximálna cena parkovného: 4,20 €/deň vrátane DPH.

 

Poznámky:

1. Parkovanie je spoplatnené PO - NE od 06:00 h do 17:00 h.

2. Parkovacie karty je možné zakúpiť na adrese: Technické služby, prísp. org. mesta, Rybníčky 6, 972 01 Bojnice, v pracovných dňoch od 7,00 do 15,00 hod.

 

V Bojniciach 30.12.2018

 

 

                                                                                              Ing. Dušan Hnáth

                                                                                              riaditeľ TS, p.o.m.


 

webygroup

246972

Úvodná stránka