Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Technické služby, príspevková organizácia mesta

Triedený zber

Triedený zber v roku 2019

Termíny na odovzdávanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu (odovzdávanie na zberných miestach) :

 

ZBERNÝ DVOR:

Prevádzkový čas zberného dvora:

 

Október – Marec:                                                                Apríl – September:

- utorok : 8.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.                 - utorok : 8.00 – 11.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

- štvrtok : 8.00 – 11.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.                - štvrtok : 8.00 – 11.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

- sobota : 8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.                 - sobota : 8.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.

 

Ak na niektorý z uvedených dní v týždni pripadne sviatok, zber sa neuskutoční.

 

Občania mesta Bojnice, po predložení dokladu totožnosti (OP) a preukázaní sa trvalým pobytom v meste Bojnice, majú možnosť bezplatne odovzdať na zbernom dvore nasledujúce odpady :

V primeranom množstve na jednu domácnosť:

Sklo, papier, tetrapaky, PET fľaše, textil, železný šrot, objemný odpad, drobný stavebný odpad – množstevný zber, za ktorý sa platí miestny poplatok v zmysle platného VZN-4-2018, elektroodpad,  autobatérie, odpad z farbív a riedidiel, odpadové motorové oleje a žiarivky je možné v určených termínoch bezplatne odovzdať v zbernom stredisku TS Bojnice, Ul. Rybníčky č. 6, Bojnice.

Konáre, pokosenú trávu a odpad zo záhrad je možné taktiež v určených termínoch bezplatne odovzdať v zbernom stredisku.

Upozorňujeme občanov:

- Do zberného dvora je zakázané odovzdávať odpad z nehnuteľností, kde nie je nikto prihlásený na trvalý pobyt a za túto nehnuteľnosť sa neplatí miestny poplatok za komunálny odpad.

- Na vypratávanie nehnuteľností sú občania povinný objednať a zaplatiť si veľkoobjemový kontajner (prípady predaja a kúpy nehnuteľnosti) .

- Taktiež je zakázané v zbernom dvore odovzdávať netriedený komunálny odpad vo vreciach, takýto odpad patrí do nádob na komunálny odpad, ktoré má každá nehnuteľnosť pridelené.

- Je zakázané poskytovať občiansky preukaz obyvateľa mesta Bojnice občanom z iných miest a obcí, nakoľko takéto konanie je neoprávnené a má za následok zvyšovanie ceny komunálneho odpadu v mesta Bojnice.

- Za drobný stavebný odpad sa považujú aj zvyšky polystyrénu, obaly zo stavebných materiálov, zvyšky dreva, plastov a rôznych iných materiálov vznikajúcich pri stavebnej činnosti.

- Odpad, ktorý vzniká pri činnosti, na ktorú je vydané stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebných úprav sa neposudzuje  v zmysle zákona za drobný stavebný odpad a takýto odpad nie je možné odovzdať v zbernom dvore (je potrebné objednať VOK).

- Kartóny je potrebné rozobrať a poskladať!

- Do zberného dvora je zakázané odovzdávať odpad z podnikateľskej činnosti.

- Vstup do areálu zberného dvora bude umožnený len po predložení občianskeho preukazu.

 

Odpad, ktorý nie je možné odovzdať:

 

Azbest (prípadné informácie na Obvodnom úrade Životného prostredia)

Pneumatiky - možnosť odovzdať u distribútorov pneumatík bezplatne

Cytotoxické a cytostatické liečivá - možnosť odovzdať vo verejných lekárňach bezplatne

 

Triedený zber v meste

Po meste sú rozmiestnené 1100 l kontajnery na papier, sklo a PET fľaše. Každý piatok sú tieto kontajnery vyprázdňované vozidlom na zber komunálneho odpadu, vytriedené druhotné suroviny sa odvezú do zberného dvora, kde sú dotriedené a následne sú odvezené na zhodnotenie spracovateľom.

 

Termíny zberu vytriedených zložiek KO na rok 2019 (pojazdný spôsob):

 

Papier, sklo, PET fľaše: 22. február, 12. apríl, 14. jún, 9. august, 11. október,  6. december 2019.

Zbierať sa bude vždy v piatok!

 

Pojazdný zber kovov, objemného odpadu a elektroodpadu:  zber zo stanovíšť kuka nádob (pred bránami nehnuteľností)   

Jarný zber:                                                                 Jesenný zber:

18. - 20. 03. 2019 ( časť Bojnice)                              07. - 09. 10. 2019 ( časť Bojnice)

21.- 22. 03. 2019  (časť Dubnica a Kúty)                  10.- 11. 10. 2019  (časť Dubnica a Kúty)

 

V časti Kúty bude prebiehať už len pojazdný zber objemného odpadu, elektroodpadu a kovov (nebude sa pristavovať kontajner), nakoľko do kontajnerov bol vhadzovaný stavebný odpad, nebezpečný odpad a rôzne iné druhy odpadov a vôbec nie tie druhy odpadov, na ktoré bol určený.

Z technických príčin žiadame občanov, aby dodržiavali otváracie hodiny na odovzdávanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu v zbernom dvore.

 

 

Za pochopenie ďakujeme.

 


 

Prevádzkový poriadok zberného dvora

Prevádzkový poriadok zberného dvora Bojnice

 

1. Základné údaje

Názov prevádzkovateľa zberného dvora:  Technické služby, prísp. org. mesta

Sídlo:  Rybníčky 6, 972 01 Bojnice

Štatutárny zástupca:  Ing. Dušan Hnáth

Sídlo zariadenia na zber odpadov:  Rybníčky 6, 972 01 Bojnice

Meno zamestnanca zodpovedného za prevádzku zberného dvora:   Július Kopček

 

2. Údaje o začatí prevádzky:

 

Dátum zahájenia prevádzky: 1.7.2016

Čas životnosti: doba neurčitá

 

3. Technický popis zariadenia:

Zberný dvor sa nachádza v zastavanom území, na okraji mesta Bojnice, slúži pre zabezpečenie realizácie cieľov odpadového hospodárstva mesta.

Zberný dvor sa skladá z týchto objektov: oplotenie areálu, spevnená plocha, manipulačná plocha, priestor vhodný na prípravu na opätovné použitie, veľkokapacitné kontajnery, sklad nebezpečného odpadu, sklad elektroodpadu.

Na spevnenej ploche sa uskutočňuje nakladanie a vykladanie odpadu.

Vstup do areálu a výstup z areálu je zabezpečený uzamykateľnými bránami.

Zberný dvor je označený informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva.

Funkciou zberného dvora je zhromažďovanie odpadov pre ich prepravu na ďalšie nakladanie s nimi.

Mobilné technické zariadenia podľa potreby na fyzikálnu úpravu odpadu, napr. drvič odpadov, lis, budú príležitostne a na obmedzenú dobu dovezené z iných prevádzok.

 

4. Organizačné a technické zabezpečenie prevádzky a ochrany zberného dvora

Zber a zhromažďovanie odpadov je organizované prostredníctvom priameho zberu od fyzických osôb, obyvateľov mesta.

a/ Základné informácie o organizácii a prevádzkový poriadok zberného dvora sú uvedené na informačnej tabuli, ktorá je umiestnená pri vstupe do zberného dvora.

b/ Prevádzku zberného dvora zabezpečujú Technické služby, príspevková organizácia mesta.

c/ Na zbernom dvore môže byť odovzdaný len odpad uvedený v tomto prevádzkovom poriadku.

d/ Množstvo a druh dovážaného odpadu je zisťované pri vstupe do objektu zberného dvora vizuálne.

e/ V evidencii o uloženom odpade sa zaznamenávajú  údaje o pôvodcovi odpadu, evidenčné číslo vozidla (ak bol odpad dovezený motorovým vozidlom), čas príchodu do zberného dvora a čas odchodu, množstvo a druh dovezeného odpadu.

f/ Pri príchode do zberného dvora vykonáva zodpovedný pracovník kontrolu zo zoznamu platiteľov podľa uhradených poplatkov za vývoz separovaného odpadu. Tento zoznam je aktualizovaný štvrťročne vždy k poslednému dňu štvrťroka..

g/ Vjazd a vstup do priestorov zberného dvora je povolený len počas prevádzkového času zberného dvora uvedeného na informačnej tabuli.

h/ Otváracie hodiny sú stanovené sezónne a to:

 

Október - Marec:

utorok, štvrtok: 8.00 h – 11.00 h, 13.00 h – 16.00 h,

sobota: 8.00 h – 12.00 h, 13.00 h – 16.00 h.

Apríl – September:

utorok, štvrtok: 8.00 h – 11.00 h, 14.00 h – 17.00 h.

sobota: 8.00 h – 12.00 h, 14.00 h – 17.00 h.

 

i/ Za vstup do zberného dvora zodpovedá zamestnanec zodpovedný za jeho prevádzku.

j/ Protipožiarne opatrenia sú nasledovné: zberný dvor je vybavený hasiacim prístrojom, lopatou, pieskom, krompáčom, nepriepustným uzatvárateľným kontajnerom.  Požiarna ochrana je riešená aj zabránením prístupu cudzích osôb do areálu. Zamestnanec je vybavený mobilným telefónom.

Organizačne je prevádzka zabezpečená pracovníkmi TS p.o.m..

Pracovník zabezpečuje nasledovné činnosti:

- zodpovedá za uloženie zhromažďovaného  separovaného odpadu, organizuje v prevádzke spôsob nakladania so separovanými odpadmi a rozmiestnenie kontajnerov v areáli,

- po vykonaní vstupnej kontroly určí dovozcovi priestor na uloženie separovaných odpadov,

- overí totožnosť osoby odovzdávajúcej separovaný odpad a zapíše predpísané údaje,

- skontroluje platbu poplatku za odpad občana – dovozcu odpadu, v prípade, že platba nebola uhradená, nebude občan vpustený do areálu,

- skontroluje druh a množstvo dovezeného separovaného odpadu,

- odmietne uloženie odpadu, ktorý nebude dovezený, ako separovaný, a položky odpadu ktoré nie sú schválené týmto prevádzkovým poriadkom,

- udržuje poriadok v areáli zberného dvora a zabezpečuje, aby nedošlo k zmiešaniu zložiek separovaného odpadu, 

- zabezpečuje ochranu areálu tak, aby nedošlo k znečisteniu životného prostredia a k úniku škodlivých látok..

- zaznamená druh a množstvo prevzatého separovaného odpadu.

 

Odovzdaný separovaný odpad sa zhromažďuje podľa druhov.

Priestor na zhromažďovanie separovaných odpadov bude prevádzkovaný tak, aby nedošlo k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku. Po naplnení kontajnerov bude separovaný odpad pripravený na expedíciu k zmluvným odberateľom pre  zhodnotenie separovaných zložiek odpadov.

 

5. Zber elektroodpadu

Opis technologického procesu zberu v zbernom mieste odpadov

Odpady budú zberané od pôvodcov odpadov podľa stanoveného harmonogramu a dovážané do zberného miesta, resp. dovezené priamo pôvodcom do zberného miesta, kde pracovník vizuálne skontroluje a zaeviduje prevzatý odpad. Odpad následne premiestni pomocou techniky alebo manuálne na vhodné miesto v priestore zberného miesta podľa kategórií a druhov odpadov v nasledovnom členení:

- Elektroodpad z chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných zariadení – kategória 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17, 1.18, 1.19 prílohy č. 7

- Elektroodpad z ostaných veľkých elektrozariadení – kategória 1.5- 1.16, 1.19 prílohy č. 7 a kategória 1.3, 8.1-8.10, 9.1

- Elektroodpad z ostaných malých elektrozariadení – kategória 2.1-2.13.2., 3.1-3.4, 3.6-3.26, 4.1, 4.3-4.9, 6.1-6.9, 7.1-7.7, 8.1-8.6.2, 9.1-9.4 prílohy č. 7

- Elektroodpad zo zobrazovacích zariadení s obsahom CRT, LED alebo LCD – kategória 3.5, 4.2 prílohy č. 7a kategória 3.1 prílohy č. 8.

- Elektroodpad z osvetľovacích zariadení – kategória 5.1-5.3 prílohy č. 7

 

V prípade dovozu odpadov občanmi pracovník potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.

Po kapacitnom naplnení zberného miesta bude odpad z elektrozariadení odovzdaný zmluvnej oprávnenej organizácii.

 

Technické údaje o sklade elektroodpadu

Zberné miesto sa nachádza v priestoroch už vytvoreného zberného miesta separovaných zložiek komunálnych odpadov so sídlom Rybníčky č. 6, Bojnice. Zberné miesto je zastrešené a uzamykateľné, so spevnenou betónovou podlahou. Betónová podlaha plní aj izolačnú funkciu, čím chráni podložie v prípade havárie. V zbernom mieste sú 4 ks kovové kontajnery a 2 záchytné nádoby na zber elektroodpadu.

 

Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly zberu

Zberné miesto je chránené proti atmosferickým zrážkam, manipulačná plocha zberného miesta je spevnená, nepriepustná. Je urobená tak, aby prípadné úniky boli spoľahlivo zachytené a podlaha sa dala vyčistiť. V prípade úniku nebezpečných látok sa bude postupovať v zmysle havarijného plánu. Odpad, ktorý vznikne v prípade havárie bude zneškodnený prostredníctvom oprávnenej organizácie v súlade s platnou legislatívou. Zberné miesto bude obsluhovať poverený zamestnanec, riadne zaučený pre prácu s odpadom z elektrozariadení. Každý kontajner pre jednotlivé kategórie bude označený zoznamom druhov odpadov. V prípade nebezpečných odpadov tieto budú označené aj identifikačným listom nebezpečných odpadov.

 

6. Zber nebezpečných odpadov a vybraných druhov ostatných odpadov

 

Opis technologického procesu zberu v zbernom mieste odpadov

Odpady budú zberané od pôvodcov odpadov podľa stanoveného harmonogramu a dovážané do zberného miesta, resp. dovezené priamo pôvodcom do zberného miesta, kde pracovník vizuálne skontroluje a zaeviduje prevzatý odpad. Odpad následne premiestni pomocou techniky alebo manuálne na vhodné miesto v priestore zberného miesta podľa kategórií a druhov odpadov v nasledovnom členení:

 

20 01 19 – pesticídy

20 01 25 – jedlé oleje a tuky

20 01 26 – oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

20 01 33 – batérie a akumulátory obsahujúce nebezpečné časti

20 01 27 – farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

20 01 13 – rozpúšťadlá

20 01 34 – batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

 

V prípade dovozu odpadov občanmi pracovník potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia.

Po kapacitnom naplnení zberného miesta bude odpad z elektrozariadení odovzdaný zmluvnej oprávnenej organizácii.

 

Technické údaje o sklade nebezpečných odpadov

Zhromažďovanie uvedených druhov nebezpečných odpadov sa uskutočňuje na vyhradenom mieste zberného dvora. Zhromaždisko je zastrešené, uzamykateľné a zabezpečené proti priesakom do pôdy. Odpad je zhromažďovaný oddelene podľa jednotlivých druhov a umiestnený v nepriepustných obaloch (kontajnery, oceľové sudy, plastové obaly a pod.)

Tekuté odpady sa zhromažďujú v nepriepustných 200 l oceľových sudoch a bandaskách umiestnených na záchytných vaničkách.

Pevné odpady sa zhromažďujú v pevných plastových vreciach umiestnených v záchytných nádobách.

 

Spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly zberu

Zberné miesto je chránené proti zrážkam, manipulačná plocha zberného miesta je spevnená, nepriepustná. Je urobená tak, aby prípadné úniky boli spoľahlivo zachytené a podlaha sa dala vyčistiť. V prípade úniku nebezpečných látok sa bude postupovať v zmysle havarijného plánu. Odpad, ktorý vznikne v prípade havárie bude zneškodnený prostredníctvom oprávnenej organizácie v súlade s platnou legislatívou. Zberné miesto bude obsluhovať poverený zamestnanec, riadne zaučený pre prácu s nebezpečným odpadom.  V prípade nebezpečných odpadov tieto budú označené aj identifikačným listom nebezpečných odpadov.

 

7. Zber papiera

Opis technologického procesu zberu v zbernom mieste odpadov

Odpady budú zberané od pôvodcov odpadov podľa stanoveného harmonogramu a dovážané do zberného miesta, resp. dovezené priamo pôvodcom do zberného miesta, kde pracovník vizuálne skontroluje a zaeviduje prevzatý odpad. Odpad následne premiestni pomocou techniky alebo manuálne do 2 ks veľkoobjemných kontajnerov o objeme 7 m3, ktoré sú označené a určené na zber papiera.

 

Po kapacitnom naplnení zberného miesta bude odpad z papiera odovzdaný zmluvnej oprávnenej organizácii.

 

8. Zber plastov

Opis technologického procesu zberu v zbernom mieste odpadov

Odpady budú zberané od pôvodcov odpadov podľa stanoveného harmonogramu a dovážané do zberného miesta, resp. dovezené priamo pôvodcom do zberného miesta, kde pracovník vizuálne skontroluje a zaeviduje prevzatý odpad. Odpad následne premiestni pomocou techniky alebo manuálne do 2 ks veľkoobjemných kontajnerov o objeme 10 m3, ktoré sú označené a určené na zber plastov.

 

Po kapacitnom naplnení zberného miesta bude odpad z plastu odovzdaný zmluvnej oprávnenej organizácii.

 

9. Zber skla

Opis technologického procesu zberu v zbernom mieste odpadov

Odpady budú zberané od pôvodcov odpadov podľa stanoveného harmonogramu a dovážané do zberného miesta, resp. dovezené priamo pôvodcom do zberného miesta, kde pracovník vizuálne skontroluje a zaeviduje prevzatý odpad. Odpad následne premiestni pomocou techniky alebo manuálne do 2 ks veľkoobjemných kontajnerov o objeme 7 m3, ktoré sú označené a určené na zber skla.

 

Po kapacitnom naplnení zberného miesta bude odpad zo skla odovzdaný zmluvnej oprávnenej organizácii.

 

10. Zber objemného odpadu a dreva

Opis technologického procesu zberu v zbernom mieste odpadov

Odpady budú zberané od pôvodcov odpadov podľa stanoveného harmonogramu a dovážané do zberného miesta, resp. dovezené priamo pôvodcom do zberného miesta, kde pracovník vizuálne skontroluje a zaeviduje prevzatý odpad. Odpad následne premiestni pomocou techniky alebo manuálne do 2 ks veľkoobjemných kontajnerov o objeme 7 m3, resp. na spevnenú plochu, ktoré sú označené a určené na zber objemného odpadu a dreva.

Po kapacitnom naplnení zberného miesta bude objemný odpad  a drevoodovzdaný zmluvnej oprávnenej organizácii.

 

11. Zber drobného stavebného odpadu

Opis technologického procesu zberu v zbernom mieste odpadov

Odpady budú zberané od pôvodcov odpadov podľa stanoveného harmonogramu a dovážané do zberného miesta, resp. dovezené priamo pôvodcom do zberného miesta, kde pracovník vizuálne skontroluje a zaeviduje prevzatý odpad. Odpad následne premiestni pomocou techniky alebo manuálne do 2 ks veľkoobjemných kontajnerov o objeme 7 m3, ktoré sú označené a určené na zber drobného stavebného odpadu.

 

Po kapacitnom naplnení zberného miesta bude drobný stavebný odpad odovzdaný zmluvnej oprávnenej organizácii.

 

12. Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Odpady budú zberané od pôvodcov odpadov podľa stanoveného harmonogramu a dovážané do zberného miesta, resp. dovezené priamo pôvodcom do zberného miesta, kde pracovník vizuálne skontroluje a zaeviduje prevzatý odpad. Odpad následne premiestni pomocou techniky alebo manuálne do 2 ks veľkoobjemných kontajnerov o objeme 7 m3, ktoré sú označené a určené na zber biologicky rozložiteľného odpadu.

 

Po kapacitnom naplnení zberného miesta bude biologicky rozložiteľný odpad odovzdaný zmluvnej oprávnenej organizácii.

 

13. Zber textílií

Odpady budú zberané od pôvodcov odpadov podľa stanoveného harmonogramu a dovážané do zberného miesta, resp. dovezené priamo pôvodcom do zberného miesta, kde pracovník vizuálne skontroluje a zaeviduje prevzatý odpad. Odpad následne premiestni do 2 ks kontajnerov, ktoré sú označené a určené na zber textílií.

 

Po kapacitnom naplnení kontajnerov v zbernom dvore bude odpad odovzdaný zmluvnej oprávnenej organizácii.

 

14. Podmienky bezpečnosti práce pri prevádzke zberného dvora

1. Každá činnosť v zbernom dvore sa riadi pokynmi zodpovedného pracovníka. Na zbernom dvore musí byť viditeľne umiestnený prevádzkový poriadok a všetci pracovníci s ním musia byť preukázateľne oboznámení. 

2. V zbernom dvore je zakázané používať alkoholické nápoje, omamné a utlmujúce prostriedky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť pozornosť a reakcie pracovníkov. Taktiež nebudú na zberný dvor pustené osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

3. Všetci pracovníci zberného dvora musia byť poučení o platných predpisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, obsah poučenia musí byť zameraný na podmienky práce so separovanými odpadmi, ktoré majú svoje špecifické podmienky (možný kontakt s rôznymi druhmi nebezpečného odpadu, zamorenie hlodavcami, hmyzom a jej deratizácie a dezinsekcie, výskyt túlavých psov a mačiek).

4. Pracovníci musia najmä dodržiavať tieto pravidlá:

a/ do zberného dvora platí prísny zákaz vstupu všetkým nepovolaným osobám,

b/ pracovníci sú povinní dodržiavať základné hygienické pravidlá, pri práci nejesť a nepiť. Ďalej sú povinní pri práci používať pracovný odev, pevnú uzavretú pracovnú obuv a  osobné ochranné pracovné prostriedky, najmä okuliare, kožené resp. gumené rukavice , respirátor, prilbu.

c/ v zbernom dvore je zakázané narábať s otvoreným ohňom, spaľovanie odpadov v zbernom dvore  je zakázané. V prípade samovznietenia separovaného odpadu sú pracovníci povinní zabezpečiť jej uhasenie. Každý prípad zisteného požiaru musí byť zaevidovaný.

d/ v prípade nálezu nebezpečných odpadov (výbušnina, uzavreté nádoby s neznámym odpadom a pod.), pracovníci zberného dvora v prvom rade uzavrú ohrozený priestor pre všetkých pracovníkov a dodávateľov separovaného odpadu a nahlásia túto skutočnosť na políciu. Odstránenie a zneškodnenie nebezpečných odpadov vykonajú k tomu spôsobilé osoby, resp. organizácie

e/ oplotenie areálu výšky 2,5 m musí zabezpečiť neprístupnosť nepovolaných osôb a zvierat do areálu a zamedziť šíreniu odpadov vplyvom vetra.

5. Pracovníci pri zváraní a rezaní musia mať predpísané osobné ochranné prostriedky, ktoré nesmú byť znečistené olejom, tukmi alebo zápalnými látkami.

6. Za pracovný úraz sa považuje akékoľvek poškodenie zdravia alebo smrť spôsobená zamestnancovi nezávisle od vlastnej vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.

 

15. Povinnosti pri obsluhe, údržbe a prevádzke zariadenia

1. Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný:

a/ nakladať so separovanými odpadmi podľa schváleného prevádzkového poriadku,

b/ zabezpečiť separované odpady pred znehodnotením alebo iným nežiaducim únikom,

c/ zverejňovať zoznam druhov separovaných odpadov, na ktorých odber je oprávnený,

d/ zisťovať množstvo separovaného odpadu

e/ viesť a uchovávať prevádzkový denník zberného dvora, v ktorom sa zaznamenávajú najmä údaje o dovozcovi separovaného odpadu, množstve a druhu separovaného odpadu

f/ umožniť činnosť kontrolných orgánov, umožniť prístup a na požiadanie poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s prevádzkou zberného dvora

g/ kontrolnými orgánmi sú:

- Slovenská inšpekcia životného prostredia Banská Bystrica

- Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie

- Mestský úrad Bojnice

 

2. Obsluha a údržba zberného dvora

Zamestnanec zberného dvora zodpovedá za:

- bezpečnosť prevádzky na zbernom dvore

- prevádzku zariadenia, dodržiavanie prevádzkového poriadku

- riadny stav všetkých technických zariadení, objektov a vybavenia zberného dvora

- zjazdnosť a čistotu príjazdovej komunikácie. 

 

16. Opatrenia pre prípad havárie

1. Ako havarijný stav možno kvalifikovať:

- zloženie alebo únik nebezpečnej látky v zariadení,

- požiar v zariadení

2. Opatrenia

V prípade výskytu havárie a iných mimoriadnych udalostí v zariadení je potrebné podľa ich charakteru okamžite informovať:

- lekárska pohotovostná služba: č. tel. 155

- požiarna ochrana:  č. tel. 150

- polícia:   č. tel. 158

- referát ŽP mestského úradu:  č. tel. 046/5121611

- OÚ Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie:   č. tel. 046/5189211

 

Pri zistení alebo spôsobení havárie je potrebné:

- Prvý a bezprostredný zásah vykoná osoba, ktorá zistila alebo zapríčinila haváriu.

- Oznámenie kompetentným pracovníkom.

 

V prípade zloženia nepovoleného druhu nebezpečného odpadu sú pracovníci zariadenia zodpovední za jeho odstránenie. Je potrebné odstrániť aj časť odpadu a zeminy, ktorá je takýmto odpadom kontaminovaná. Tekutý odpad je potrebné odstrániť absorbčným materiálom. Obdobne treba postupovať v prípade vytečenia pohonných hmôt alebo mazadiel z vozidiel alebo mechanizmov a dovezeného odpadu.

Zamestnanci musia výkon pracovnej činnosti zabezpečovať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu zdravia, života, majetku ako aj zhoršenie životného a pracovného prostredia. Sú povinný oznámiť ihneď zamestnancovi zodpovednému za zberný dvor každú zistenú závadu, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť pri práci alebo spôsobiť haváriu.

Pod pojmom havária sa všeobecne rozumie mimoriadna udalosť spôsobená ľudskou činnosťou alebo živelnou pohromou, čiastočne alebo úplne neovládaná, časovo a priestorovo ohraničená, ktorá má nepriaznivý dopad na život a zdravie ľudí, životné prostredie a na hospodárstvo.

Havária je teda aj každá reálna situácia, pri ktorej dôjde k nežiaducemu úniku nebezpečných látok mimo prevádzkový alebo manipulačný priestor.

Za haváriu sa považuje aj prípadné ohrozenie akosti podzemných a povrchových vôd ropnými látkami, látkami škodiacich vodám, látkami ohrozujúcich zdravie obyvateľstva ako aj možnosť kontaminácie zeminy.

Podľa rozsahu úniku sa havárie delia na:

- havárie zneškodňované v areáli prevádzky – bez vonkajšieho zásahu

- havárie zneškodňované v areáli prevádzky s vonkajším zásahom

Prostriedky na likvidáciu havárie musia byť vyčlenené, označené a uložené vo vyhradenom priestore, napr. plechové sudy, uzatvárateľný plastový sud, vedro, lopata, metla, sekera, kladivo, savý materiál (piliny, perlit) ručné hasiace prístroje, materiál na upchávku napr. handry.

 

 

 

17. Zoznam druhov odpadov, na ktorý zber je prevádzkovateľ oprávnený

Zoznam druhov odpadov, ktoré prevádzkovateľ zberného dvora odoberá

Druh odpadu       Názov odpadu         Kategória odpadu

20 01 01             Papier a lepenka      O - ostatný

20 01 02             Sklo                          O

20 01 19             Pesticídy                  N - nebezpečný

20 01 25             Jedlé oleje a tuky     O

20 01 26             Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25        N

20 01 39             Plasty                      O

20 02 01             Biologicky rozložiteľný odpad                        O

20 03 07             Objemný odpad       O

20 03 08             Drobný stavebný odpad                                O

20 01 36             Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedné v 20 01 21, 20 01 23 a 

                           20 01 35                   O

20 01 33             Batérie a akumulátory obsahujúce nebezpečné časti    N - nebezpečný

20 01 34             Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 200133          O

20 01 11             Textílie                       O

20 01 27             Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky                N

20 01 38             Drevo iné ako uvedené v 20 01 37                                O

20 01 21             žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť                            N

20 01 23             vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky                                N

20 01 35             vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23,  

                           obsahujúce nebezpečné časti                                       N

20 01 13             Rozpúšťadlá               N

 

Separované odpady budú preberané  nasledovne:

- papier - zviazaný v balíkoch s hmotnosťou max do 10 kg,

- plasty,

- PET fľaše zošliapnuté, vo fóliových vreciach,

- sklo - neznečistené nebezpečnými látkami a fľaše bez obsahu,

- objemný odpad - rozobraný na základné časti,

- elektroodpad - kompletný, bez chýbajúcich komponentov.

- nebezpečné odpady v pôvodných obaloch

- drobný stavebný odpad

- biologicky rozložiteľný odpad
 

Zhromažďované nebezpečné odpady sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať v zariadeniach iných podnikateľských subjektov.

Priestory, kde sa zhromažďujú NO sú vybudované a zabezpečené tak, aby sa pri ich úniku alebo havárií nemohli ohroziť povrchové a podzemné vody a nebola kontaminovaná pôda. Nebezpečné odpady budú dočasne zhromažďované na zbernom dvore a uskladnené v špeciálnych kontajneroch pre nebezpečné odpady na to určených.  

Podľa potreby budú odvážané na základe uzatvorených zmlúv k oprávneným organizáciám na ďalšie zhodnotenie, alebo zneškodnenie. 

 

18. Výkon vstupnej kontroly a spôsob ukladania separovaného odpadu

V zariadení na zber separovaných odpadov zabezpečuje vstupnú vizuálnu kontrolu pracovník zariadenia, ktorý zistí či sa tam nenachádza prímes znečisťujúcich škodlivín alebo druh odpadu, ktorý nie je v zozname odpadov povolených na zber na obecnom zbernom dvore.

V zbernom dvore nebude umožnené uložiť odpady, ktorých zber nie je povolený.

Nepreberie a ani kašovitý, polotekutý odpad a odpad s podozrením na infekčné vlastnosti.

Ak pri vizuálnej kontrole, ktorú vykonáva pracovník zberného dvora odoberajúci separovaný odpad sa zistí, že v separovanom odpade sa nachádza aj iný odpad ako držiteľom deklarovaný odpad, pracovník neprevezme a vráti ho držiteľovi.

a/ vozidlá privážajúce separovaný odpad budú dokladovo a vizuálne kontrolované a evidované v prevádzkovom denníku,

b/ po zaevidovaní pokračujú vozidlá podľa pokynov zodpovedného pracovníka do určeného priestoru, kde separovaný odpad vyložia,

c/ zodpovedný pracovník vykoná vizuálnu kontrolu privezeného separovaného odpadu a ten prevezme,

d/ v prípade, ak odpad nezodpovedá druhom odpadu povoleným na zber, je zodpovedný pracovník povinný odmietnuť jeho prevzatie a vykonať o tom záznam do denníka. Ak bol odpad už vyložený, vyzve dodávateľa na jeho okamžité odstránenie s upozornením, že všetky náklady spojené s jeho odstránením, zneškodnením, resp. za prípadnú ujmu na životnom prostredí, alebo zdraví znáša dodávateľ odpadu.

 

19. Záverečné ustanovenie

V prípade zmien v prevádzke zariadenia je prevádzkovateľ povinný prispôsobiť prevádzkový poriadok týmto zmenám.


 

webygroup

246973

Úvodná stránka