Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Technické služby, príspevková organizácia mesta

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

 

 

podľa §  117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:  Technické služby, príspevková organizácia mesta   IČO: 00163988  DIČ: 2020469880

Kontaktná osoba: Ing. Dušan Hnáth – riaditeľ TS        
        Sídlo:  Rybníčky 6, Bojnice  PSČ: 972 01

Telefón:  +421 903 376 448

Elektronická pošta - E-mail:  tsbojnice@centrum.sk

 

 1. Kontaktné miesto:

Názov: ISA projekta, s. r. o.  IČO: 46 894 641

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Vidová

Sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom

Telefón: +421 948 380 776 

Elektronická pošta - E-mail: vidovalucia@greentechnologies.sk

 1. Názov predmetu zákazky:  Výstavba zberného dvora – časť Spevnené plochy
 2. Opis predmetu zákazky: Predmetom verejného obstarávania bude vybudovanie zberného dvora odpadov v meste Bojnice, časť Spevnené plochy, na ktorých budú dočasne uskladnené odpady vyprodukované obyvateľmi a návštevníkmi obce a následne budú jednotlivé vyseparované odpady odvážané oprávnenými organizáciami alebo vlastnými nákladnými dopravnými prostriedkami na ich likvidáciu alebo zhodnotenie, podľa projektovej dokumentácie.

Stavebný objekt:

S0.11  - Spevnené plochy

 1. Predpokladaná hodnota zákazky:   69 378,73  Eur bez DPH
 2. Miesto uskutočnenia stavebných prác:  Mesto Bojnice
 3. Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45000000-7 (Stavebné práce)
 4. Rozsah predmetu zákazky: Uskutočnenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou tejto výzvy.
 5. Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
 6. Mena: EUR
 7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  Nie
 8. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia stavebných prác: do 31.12. 2018
 9. Podmienky účasti záujemcov: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením dokladu oprávňujúcim uskutočňovať služby vo vzťahu k predmetu zákazky (postačuje aktuálny výpis z internetu na OR SR, resp. ŽR SR alebo obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie činnosti).

 

 

 

 

 1. Spôsob predloženia ponuky:

Ponuku môže uchádzač zaslať elektronicky cez systém na riadenie verejných obstarávaní ERANET (link: https://isa-projekta.eranet.sk/#/tenders) alebo ponuku môže uchádzač doručiť poštou alebo osobne v listinnej podobe kontaktnej osobe na adresu uvedenú v bode 2 do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 15.

 

 1. Lehota na predkladanie ponúk:   27. apríla 2017 do 09.00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

 1. v prípade podania listinnej verzie cenovej ponuky: 
 • ISA projekta, s. r. o., Námestie gen. M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom

                         

 1. v prípade podania elektronickej verzie cenovej ponuky: 
 • podľa pokynov v systéme ERANET a manuálu:
 •  
 1. Otváranie obálok s ponukami:  27. apríla 2017 o 11.00 hod.    

Miesto otvárania cenových ponúk:

ISA projekta, s. r. o., Námestie gen. M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom

 

 1. Kritériá na hodnotenie ponúk:  najnižšia cena s DPH

 

 1. Označenie ponuky:
 1. v prípade podania listinnej verzie cenovej ponuky: 

Ponuka musí byť doručená v uzavretom, nepriehľadnom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

 • názov a adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve
 • obchodné meno a adresu uchádzača
 • označenie SÚŤAŽ – neotvárať
 • označenie heslom zákazky: Výstavba zberného dvora – časť Spevnené plochy“ 

 

 1. v prípade podania elektronickej verzie cenovej ponuky: 
 • podľa pokynov v systéme ERANET a manuálu:
 •  

                       

 1. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  31.12. 2017
 2. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Zákazka bude financovaná z fondu EÚ: Operačný program Kvalita životného prostredia (OPKZP-PO1-SC111-2016-11).

V prípade, že sa vo výzve nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,  značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné v súlade s § 42 zákona č.   343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto odvolávku, resp. odkaz zameniť za ekvivalent.

Zhotoviteľ sa zaviaže, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami,  tovarom a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa, t.j. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

 

Osoba zodpovedná za verejného obstarávateľa :

                                                     

 

 

 

 

 

                                                                               ..............................................................................

                                                                                    Ing. Dušan Hnáth – riaditeľ TS

                                                                                                                                                                         

                                                                             

 

 

 

 

 

Výzva zo

dňa:  03. apríla 2017

 

 


 

webygroup

246960

Úvodná stránka