Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Technické služby, príspevková organizácia mesta

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ zadáva zákazku v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:

 

Technické služby, p.o.m. plánujú v roku 2014 nasledovné zákazky:

Nákup elektromateriálu na verejné osvetlenie.

Nákup olejov do vozidiel, strojov a mechanizmov.


 

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

PD Rekonštrukcia Plážového kúpaliska v BojniciachVytlačiť
 


 
 

Technické služby, príspevková organizácia mesta plánujú v roku 2018 nasledovné zákazky Vytlačiť
 

Kosenie svahov pod hotelom Régia a areálu nových Technických služieb.

Automateriál na opravu vozidiel a mechanizmov podľa potreby.

Obaľovanú asfaltovú drť na vysprávky komunikácií a chodníkov.

Elektromateriál na opravy a údržbu verejného osvetlenia, iný elektromateriál podľa potreby.

Motorové, hydraulické, prevodové oleje a mazivá do vozidiel, mechanizmov a strojov.

Farby a riedidlá na údržbu zvereného majetku a pre prevádzkové potreby organizácie.

Kyselinu chlórovodíkovú a chlórňan sodný pre potreby Plážového kúpaliska.

Čistiace prostriedky pre potreby organizácie.

Toaletný papier

Osobné ochranné prostriedky (montérky, pracovná obuv, rukavice, ochranné štíty, okuliare, prilby, reflexné vesty, pršiplášte a pod.) pre ochranu zdravia zamestnancov.

Kancelárske potreby (tabelačný papier, perá, ceruzky a pod.) pre potreby organizácie. 

Kancelársky papier

Tonery do tlačiarní a kopírky

1100 litrové a 110 litrové nádoby na komunálny odpad a separovaný zber druhotných surovín.

Elektrorevízie verejného osvetlenia a objektov Technických služieb, p.o.m.

Výkopové práce mechanizmami pre potreby zakázok objednaných u TS, p.o.m. Bojnice

Prírodné kamenivo cca 250 t (zimná údržba, stavebné práce, údržba majetku a pod.)

Ukladanie odpadu na skládke

Stravovanie zamestnancov

 

 

Oleje do vozidiel a mechanizmov

Nemrznúce zmesi do vozidiel a mechanizmov

Toaletný papier

Kyselinu chlórovodíkovú a chlórňan sodný pre potreby Plážového kúpaliska

Dopravné znyčky a príslušenstvo

Prírodné kamenivo cca 250 t

Technická posypová soľ

Stravovanie zamestnancov

Farby a riedidlá

Elektromateriál na opravy a údržbu verejného osvetlenia

Obaľovanú asfaltovú drť na vysprávky komunikácií a chodníkov

Elektrické náradie

Krovinorezy

Plotostrihy

Motorové píly

Mulčovače

Kosačky kolesové

Príslušenstvo k náradiu (kotúče rezné, brúsne, vrtáky, plátky do píl a pod.)

Ručné pracovné náradie

Hutný materiál

Spojovací materiál

Stavebný materiál na akcie objednané mestom Bojnice

Kefy na mechanizmus LADOG

Kalové koše do kanalizačných vpustí

Osobné ochranné prostriedky

Technické plyny (acetylén, kyslík, CO2)

Príslušenstvo k zváraniu – zvárací drôt, elektródy

Pracovné stroje a mechanizmy na zabezpečenie chodu organizácie

Rastlinný materiál na výsadbu mestskej zelene

Hnojivá, kôra na prihnojovanie a zásyp záhonov, trávnikov

STK a EK vozidiel a mechanizmov

Smetné koše na verejné priestranstvá

Pneuslužby


 
 

Technické služby, p.o.m. plánujú v rokoch 2015-2018 nasledovné zákazky:Vytlačiť
 

Kosenie svahov pod hotelom Régia a areálu nových Technických služieb.

Automateriál na opravu vozidiel a mechanizmov podľa potreby.

Obaľovanú asfaltovú drť na vysprávky komunikácií a chodníkov.

Elektromateriál na opravy a údržbu verejného osvetlenia, iný elektromateriál podľa potreby.

Motorové, hydraulické, prevodové oleje a mazivá do vozidiel, mechanizmov a strojov.

Farby a riedidlá na údržbu zvereného majetku a pre prevádzkové potreby organizácie.

Kyselinu chlórovodíkovú a chlórňan sodný pre potreby Plážového kúpaliska.

Čistiace prostriedky pre potreby organizácie.

Toaletný papier

Osobné ochranné prostriedky (montérky, pracovná obuv, rukavice, ochranné štíty, okuliare, prilby, reflexné vesty, pršiplášte a pod.) pre ochranu zdravia zamestnancov.

Kancelárske potreby (tabelačný papier, perá, ceruzky a pod.) pre potreby organizácie. 

Kancelársky papier

Tonery do tlačiarní a kopírky

1100 litrové a 110 litrové nádoby na komunálny odpad a separovaný zber druhotných surovín.

Elektrorevízie verejného osvetlenia a objektov Technických služieb, p.o.m.

Výkopové práce mechanizmami pre potreby zakázok objednaných u TS, p.o.m. Bojnice

Prírodné kamenivo cca 250 t (zimná údržba, stavebné práce, údržba majetku a pod.)

Ukladanie odpadu na skládke

Stravovanie zamestnancov

 

Výzva na predloženie žiadostí o účasť

 

 

1.         Predmet zákazky: (tovar, služba)

Čistiace prostriedky

Oleje do vozidiel a mechanizmov

Nemrznúce zmesi do vozidiel a mechanizmov

1100 l a 110 l nádoby na komunálny odpad

Kancelárske potreby (tabelačný papier, perá, ceruzky, obálky, gumy, zvýrazňovače a pod.)

Kancelársky papier

Tonery do tlačiarní a kopírky

Toaletný papier

Kyselinu chlórovodíkovú a chlórňan sodný pre potreby Plážového kúpaliska

Dopravné znyčky a príslušenstvo

Prírodné kamenivo cca 250 t

Technická posypová soľ

Stravovanie zamestnancov

Farby a riedidlá

Elektromateriál na opravy a údržbu verejného osvetlenia

Obaľovanú asfaltovú drť na vysprávky komunikácií a chodníkov

Elektrické náradie

Krovinorezy

Plotostrihy

Motorové píly

Mulčovače

Kosačky kolesové

Príslušenstvo k náradiu (kotúče rezné, brúsne, vrtáky, plátky do píl a pod.)

Ručné pracovné náradie

Hutný materiál

Spojovací materiál

Stavebný materiál na akcie objednané mestom Bojnice

Kefy na mechanizmus LADOG

Kalové koše do kanalizačných vpustí

Osobné ochranné prostriedky

Technické plyny (acetylén, kyslík, CO2)

Príslušenstvo k zváraniu – zvárací drôt, elektródy

Pracovné stroje a mechanizmy na zabezpečenie chodu organizácie

Rastlinný materiál na výsadbu mestskej zelene

Hnojivá, kôra na prihnojovanie a zásyp záhonov, trávnikov

STK a EK vozidiel a mechanizmov

Smetné koše na verejné priestranstvá

Pneuslužby

2.         Opis zákazky

Uchádzač môže prejaviť záujem aj o vybrané časti predmetu zákazky

3.         Typ zmluvy :

Objednávka, rámcová zmluva

4.         Miesto a termín realizácie stavebných prác/ dodania tovaru/ poskytnutia služby:

Od 20.2.2015 do 31.12.2018

5.         Lehota na podanie žiadosti o účasť:

Dátum do: 30.6.2015, 15,00 hod.

Žiadosť o účasť v listinnej forme predkladá záujemca mailom alebo doručí osobne. Žiadosť doručená po uplynutí stanovenej lehoty nebude akceptovaná.

6.         Špecifické požiadavky:

Technické podklady alebo špecifikácie budú poskytnuté záujemcovi, ktorý v stanovenej lehote doručí žiadosť o účasť.

7.         Výberové kritériá:

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.

8.         Kontakt:

Kontaktná osoba určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Dušan Hnáth, 0903-376448

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2015
V zmysle par.102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Technické služby, prísp. org. mesta ako verejný obstarávateľ zverejňuje, že v prvom kalendárnom štvrťroku 2015 zadávalo nasledovné zákazky s nízkou hodnotou, ktorých hodnota bez DPH prevyšovala 1000 EUR:
Neboli

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2015
V zmysle par.102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Technické služby, prísp. org. mesta ako verejný obstarávateľ zverejňuje, že v druhom kalendárnom štvrťroku 2015 zadávalo nasledovné zákazky s nízkou hodnotou, ktorých hodnota bez DPH prevyšovala 1000 EUR:

1. Predmet zákazky: Dodávka chlórňanu sodného potreby Plážového kúpaliska v Bojniciach
Hodnota zákazky: 1137,62 EUR bez DPH – realizované cez EKS
Identifikácia úspešného uchádzača: H-Color, Novozámocká 36, 949 05 Nitra – 660,24 EUR bez DPH
Gerši Peter, Jilemnického 542/6, 911 01 Trenčín

2. Predmet zákazky: Dodávka 110 k smetných nádob na TKO
Hodnota zákazky: 2300 EUR bez DPH – realizované cez EKS
Identifikácia úspešného uchádzača: FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra

3. Predmet zákazky: Dodávka 1100 l kontajnerov na TKO
Hodnota zákazky: 3070,- EUR bez DPH – realizované cez EKS
Identifikácia úspešného uchádzača: FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra


 
 

webygroup

216194

Úvodná stránka